Make music matter 2017

Make music matter ger eleverna helt nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg och främjar entreprenörskap. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och gymnasieskolan Academy of Music and Business och pågår under hela höstterminen 2017. Info om skolprojektet, d v s hur man får tillgång till lektionsmaterial, konto till Soundtrap Education mm) kommer att skickas till alla som har anmält sig senast den 1 september. Skolprojektet startar sedan den 13 september, d v s i samband med musiklärarkonventet 13-14 september.

http://play.skl.se/video/make-music-matter

Syftet med make music matter

Det är alla elevers medborgerliga och demokratiska rättighet att både få uttrycka sig och bli lyssnade på. Det är också varje elevs rättighet att själva få utveckla en musikalisk lyhördhet och att få delta i och bidra till musikaliska sammanhang.  Med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt att utveckla gynnsamma lärmiljöer som eleverna upplever som autentiska och inspirerande. Digitala verktyg kräver inte så mycket färdighetsträning som traditionella musikinstrument och kan därför förkorta vägen till ett musikaliskt och givande deltagande.  Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

 

Kompetensutveckling för musiklärare

Skolprojektet Make music matter startar med två kompetensutvecklingsdagar genom ett nationellt musiklärarkonvent vid Linnéuniversitetet i Växjö den 13-14 september 2017 som även sänds online via webb-TV på www.makemusicmatter.se. Temat för konventet är är musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap. Dessa dagar bjuder både på föreläsningar med framstående forskare med musikskapande och digitala verktyg som forskningsfält och musikentreprenörer som sedan många år tillbaka har musik som sitt levebröd. Musiklärare kommer också att ge tips och råd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin musikundervisning. Genom olika workshops får varje deltagare möjlighet att lära sig att använda digitala verktyg. Dessutom kommer det att hållas en paneldebatt där representanter från musikbranschen och olika skolmyndigheter, forskare mfl kommer att medverka. Det kommer också finnas utrymme för gemensamma diskussioner mellan musiklärare. Under konventet bjuds det även på kvällsunderhålllning med mingel.

Kompetensutveckling kommer för övrigt att erbjudas under hela projekttiden via föreläsningar och workshops på webben. Det kommer också att finnas diskussionsforum tillgängliga, där musiklärare, musikforskare och musiklärarutbildare kan diskutera och problematisera frågeställningar som berör själva projektet, men också musikundervisning i stort.

Anmälan till musiklärarkonvent

Anmälan till musiklärarkonventet vid Linnéuniversitetet den 13-14 september kan göras från och med den 24 april. Anmälan görs på www.lnu.se/makemusicmatter

(Anmälan före den 16 juni: 995 kr/exklusive moms. Därefter 1 295 kr/exklusive moms. Kost ingår i anmälningsavgiften. Sista anmälningsdag är 1 september.

Anmälan till skolprojekt

Här anmäler du dig till skolprojektet www.makemusicmatter.se/anmälan Anmälan är inte bindande, men för att få fri tillgång till Soundtrap Education-konto, utarbetade lektionsförslag och bedömningsmaterial samt exklusiva loopar och musikslingor måste det finnas en anmälan.

Sista anmälningsdag är den 1 september 2017.

Kontakt:

Göran Nikolausson, projektledare Make music matter, Linnéuniversitetet

goran.nikolausson@lnu.se

072/525 10 08

Förutsättningar för att delta i skolprojektet Make music matter

Skolprojektet Make music matter:

 • riktar sig till elever i grundskolan, gymnasiet och kulturskolan.
 • utgår från elevernas förutsättningar och tidigare erfarenheter av såväl musik som hantverk som kunskaper i och om digitala verktyg.
 • erbjuder fri tillgång till Soundtraps education-konton med fri teknisk support på svenska och engelska under projekttiden för alla medverkande skolor.
 • bidrar med exklusiva loopar och musikslingor komponerade av internationella kompositörer och artister för projektet som eleverna får möjlighet att utgå ifrån för att utveckla sina egna musikaliska idéer till färdiga musikproduktioner
 • använder Soundtraps kollaborativa online-tjänst som möjliggör samarbete i musikskapande mellan skolor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • utarbetade lektionsförslag och bedömningsunderlag med klingande exempel med utgångspunkt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel utifrån sina egna förutsättningar

Enligt kursplanen i musik ska eleverna få tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, vilket innebär att eleverna ska få förutsättningar att utveckla kunskaper att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler. Elevernas kunskaper och erfarenheter i och om musik som uttrycksform och kommunikationsmedel varierar och därför är det viktigt att varje elev får utvecklas utifrån sina förutssättningar. I projektet kan eleverna välja mellan tre olika utgångspunkter för sitt musikskapande:

Utgångspunkter för musikskapande:

 • Musikskapande med loopar,
 • Musikskapande med loopar och midi-inspelning,
 • Musikskapande med loopar, midi- och audio-inspelning med akustiska och analoga instrument.

Att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att utveckla musikalisk kreativitet och musikalisk förståelse som främjar entreprenörskap

Musik har alltid en mottagare och bakom varje musikuttryck finns en avsändare. Att kunna skapa musik handlar om att ha en utvecklad förmåga att kunna uttrycka och kommunicera egna musikaliska tankar, känslor och idéer, ofta i kombination med andra uttrycksformer, musikuttryck som en mottagare även kan uppfatta och förstå.

Musik har också olika funktioner och används i många sammanhang i samhället. För den som vill förmedla musik är det därför viktigt att utveckla sina kunskaper om vem som är mottagaren, i vilket sammanhang musikuttrycket eller musiken ska användas, vilken funktion den ska ha och vem som är den tilltänkta lyssnaren. Det handlar om att utveckla en musikaliskt lyhördhet som gör det möjligt att kunna skapa, bearbeta och även framföra sin musik i olika former och sammanhang, en musikalisk lyhördhet som relaterar till kunskapskvaliteter såsom; undersökande arbetssätt, uppfinningsrikedom, förmåga att utnyttja förebilder och förmåga till självvärdering. Musikskapande i skolan handlar därför om att eleverna, dels ska vara musikaliskt kreativa för att därigenom utveckla sin förmåga, att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer, dels musikaliskt lyhörda för att utveckla sin förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Detta är en bakomliggande orsak till att projektet har olika inriktningar som eleverna kan välja mellan i sitt musikskapande:

Inriktningar i musikskapande

 • Musikskapande – inriktning mot låtskapande
 • Musikskapande – inriktning mot reklam
 • Musikskapande – inriktning mot media
 • Musikskapande – inriktning mot dataspel
 • Musikskapande – inriktning mot identitet och etnicitet
 • Musikskapande – inriktning mot rekreation och terapi
 • Musikskapande – inriktning mot kollaborativt samarbete via Soundtraps online-funktion
 • Musikskapande – inriktning valfri

 

PRESENTERAS AV

 

Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting,  Soundtrap Academy of music and business  (logotyp)