T.E.A.C.H.! Be The Difference! Artikel av Göran Nikolausson

T.E.A.C.H.! Be The Difference!
Som lärare gör du skillnad, det är ett påstående som är helt sant. Forskningsstudier visar att läraren har den enskilt största effekten på
elevers lärande. Det som blir intressant är vilka slags kunskaper som
eleverna utvecklar genom lärarens undervisning och hur de kommer att tillämpa dessa i sitt liv.
Utbildningen i skolan handlar enligt både skollagen och läroplanen om att förmedla kunskaper och värden för att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Det är ett mål som ska uppnås genom att alla ämnen i skolan är med och bidrar med kunskaper utifrån varje ämnes unika särart. Det finns dessutom några särskilda kunskapsområden som behöver behandlas i samtliga skolämnen. Dessa är enligt följande:


Technology – Teknologi är kunskapen om och användandet av teknik samt det tekniska kunnande som finns i ett samhälle. Teknologin är under ständig utveckling och utmanar tidigare system samt bidrar till samhällets utveckling för att det ska bli bättre och effektivare. Därför är det viktigt att eleverna i skolan får utveckla kunskaper i använda digitala verktyg för musikskapande, musicerande och annat musikaliskt lärande.


Entrepreneurship – Entreprenörskap är förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskap är en social aktivitet som möjliggörs genom ett nätverk av resurser. Detta är en kunskapskvalitet som är nödvändig för att ett samhälle ska kunna utvecklas, bli bättre och effektivare.
Entreprenörskap handlar om att gå från ord till handling, det vill säga att få något gjort. Därför är det viktigt att eleverna i skolan får utveckla kunskaper i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i musik.


Aesthetics – Estetik handlar om hur vi människor uppfattar världen med våra fem sinnen. Estetisk verksamhet har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Estetiska uttrycksformer som musik, gestaltning, bild och formgivning ger människor olika känslomässiga upplevelser, vilket i sin tur hjälper hen att bearbeta intryck samt att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjligheter att
delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap. Därför är det viktigt att eleverna i skolan får utveckla kunskaper i estetik, estetisk kommunikation och estetiska lärprocesser.


Creativity – Kreativitet handlar om att frambringa nya idéer, vara originell och genomföra sina idéer samt bearbeta dem. För att främja kreativitet krävs, dels kunskaper inom ett område, dels kunskaper om kreativa processer samt ett behov av inre motivation. Kreativa människor har en utvecklad förmåga till problemlösning, vilket kan handla om allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller
teknisk art eller tillhöra affärslivets innovation. Kreativitet leder alltid till ett resultat eller en produkt. Därför är det viktigt att eleverna i skolan får arbeta med problemlösning i såväl musikskapande som musicerande för att därigenom utveckla sin kreativa förmåga.


Kompetenser inom kunskapsområden som teknologi, entreprenörskap, estetik och kreativitet är nödvändiga för att ett samhälle ska kunna fungera och utvecklas samt en garant för välstånd och välfärd. När dessa fyra områden betonas inom ramen för lärarens undervisning
kommer detta i hög grad att bidra till skollagens och läroplanens mål om att främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa och kompetenta individer och medborgare.
Enligt skollagen och läroplanen ska utbildningen också främja elevernas personliga utveckling till ansvarskännande individer och medborgare. Där är förmedlandet av gemensamma värderingar av största betydelse, då detta utgör själva grunden för att medborgare i ett samhälle ska må bra och känna sig trygga. Det handlar om att ta ansvar och visa omtanke samt att göra något för den goda sakens skull. Det är kanske lärarens allra viktigaste uppdrag att förmedla värden så att eleverna därigenom kan utveckla ett förhållningssätt som främjar medmänsklighet.
Humanity – Medmänsklighet handlar om att känna och visa medkänsla med andra människor, att hjälpa andra utan att önska sig något i motprestation. Medmänsklighet innebär också rättskänsla och förmåga att avgöra vad som är rätt och fel samt att ha sinne för värderingar. FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna utgår från att alla människor är utrustade med förnuft och samvete.

Det är således viktigt att eleverna genom undervisningen får utveckla sådana kunskaper som de kommer att ha nytta av i framtiden. Men det som är allra viktigast är att de även i skolan har utvecklat ett förhållningssätt som gör att de också vill använda kunskaperna för att ”göra skillnad” som skapar värde för andra.

Learning by doing! Pedagogen John Dewey myntade uttrycket Learning by doing (lära genom att göra) som den bästa vägen till att utveckla kunskap och ansåg att om kunskap ska vara meningsfull måste den kopplas till ett samhälleligt sammanhang

Att utgå från T.E.A.C.H.! i ett arbetsområde I år fyller Barnkonventionen 30 år (20/11) och blir dessutom svensk lag f r o m 1/1 2020. Därför är det utmärkt tillfälle för dig som musiklärare att planera ett arbetsområde i höst som handlar om barnets rättigheter och samtidigt passa på att göra en insats som kan göra skillnad för andra barn, kanske göra en insamling genom ett elevuppträdande på skolan där föräldrarna bjuds in. Arbetsområdet kan utgå från en av de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen som handlar om barnets rättighet att få uttrycka sig och sin mening respekterad. I ett sådant arbetsområde kommer eleverna att utveckla sina kunskaper i teknologi, entreprenörskap, estetik och kreativitet, samtidigt som de kommer att utveckla ett förhållningssätt till medmänsklighet och omtanke om andra barn, både i teorin och praktiken.

Musikkonventet Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Be The Difference! 11-12 september på Linnéuniversitetet/Växjö konserthus har fokus på just områdena Technology – Entrepreneurship – Aesthetics – Creativity & Humanity, där en ”holistisk” syn (T.E.A.C.H.!) på musikämnet kommer att presenteras, som uppfyller såväl läroplanen som kursplanen i musik. Konventet erbjuder intressanta föreläsningar och kreativa workshops i musikskapande med digitala verktyg och entreprenörskap, hur elever kan utveckla kreativitet samt vilken betydelse estetik och medmänsklighet har för ett väl fungerande samhälle och människors välmående.

För mer info om medverkande och tider samt anmälan till musikkonvent T.E.A.C.H.! Tidig anmälan senast 20/6 – 1 496 kr.ex.moms. (I anmälningsavgiften ingår två luncher, fyra fika och en festkväll i Växjö konserthus med mat, gemenskap, mingel, underhållning, inspiration, konsert mm. Anmälan fram till 1/9 (1 996 kr.ex.moms). Bland de medverkande märks forskaren Anna Houmann, som kommer att föreläsa om ”Framtidens musikundervisning) och Frank Ådahl, artist, musikproducent och lärare på Sveriges hitfabrik, yrkeshögskolan Musikmakarna, som kommer att hålla en presentation om musikbranschen och upphovsrätt. Dessutom kommer Johan Söderman, professor och expert på den globala hiphop-kulturen att medverka under konventet. Andra medverkande är Annette Mars, Caroline Fagerlind (ABBA The Museum), Angelica Johansson (Soundtrap), Lars Wilbe, Klas Mathiasson, Karolina Palmborg, Ann-Sophie Levén, Göran Nikolausson samt artisterna Adée och Dimked Brothers. Arrangör: Linnéuniversitetet

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream 2019-2020 . Du kan också anmäla dig till Make Music Matter! I Have A Dream som är ett skolprojekt om drömmar, musik, entreprenörskap, kreativitet och digitalitet – om medmänsklighet och barnets rättigheter (Barnkonventionen). Ett deltagande innebär inga förpliktelser, endast möjligheter. Det ingår lärarhandledning, undervisningsmaterial, filmer, Soundtrap-licenser mm att använda direkt i undervisningen. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (som har en egen avdelning för just Barnkonventionen), musiktjänsten Soundtrap, A.M.B och ABBA The Museum.

Se filmen ”Make Music Matter! I Have A Dream”

MMM_ABBA_THE_MUSEUM_

För mer info och anmälan till skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream (Skolprojektet är helt gratis och innebär inga förpliktelser – bara möjligheter.) Sista dag för anmälan är 1/9.

Syftet med Make Music Matter!

Ansök om medlemskap i Make Music Matter!

KÄLLOR till artikel

Dewey, John (1997) Demokrati och utbildning. (Originalarbete publicerat 1916). Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Hattie, J; Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, 2008
Svensk Författningssamling, Skollag 2010:800, Utbildningsdepartementet, 2010
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet hämtad 20190422
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estetik hämtad 20190422
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknologi hämtad 20190422
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medm%C3%A4nsklighet hämtad 20190422
https://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism hämtad 20190422
https://sv.wikiversity.org/wiki/Entrepren%C3%B6rskap/Vad_%C3%A4r_entrepren%C3%B6rskap