Komponera mera!

Komponera mera!
Den kvalitativa studien behandlar kreativa lärandeprocesser i musikskapande inom
ramen för en undervisningspraktik i årskurs 9. Detta sker både utifrån en musiklärares
undervisning och elevernas upplevelser av densamma. Metodologiska
utgångspunkter för studien är deltagande observation, halvstrukturerade intervjuer
och en självvärderingsenkät med öppna frågor. Som teoretiskt ramverk används dels
Martin Fautleys komponerandemodell, vilken belyser komponerande som en
lärandeaktivitet i åtta steg, dels Lars Lindströms portfoliomodell som med processoch produktkriterier belyser betydelsefulla kunskapskvaliteter i skapandeprocesser.
Av studiens resultat framgår att undervisning i musikskapande där läraren betonar
process lika mycket som produkt får eleverna förutsättningar att reflektera över sitt
eget och andras skapande. Genom ett sådant arbetssätt kan eleverna utveckla sin
förståelse om skapandeprocessens olika faser och om olika aspekter hos den skapade
produkten. Studien visar också att processvärdering kan användas som ett
analysverktyg dels för att få insyn i elevernas kognitiva processer under en skapande
process, dels för att uppmärksamma och sätta ord på den tysta kunskapsdimension
som processkriterierna belyser och som annars lätt kan förbises. Vidare förefaller det
som att kriterier med nivåbeskrivningar är lämpliga att använda för att kartlägga och
bedöma elevernas kunskapsutveckling i musikskapande samt för att främja till
elevernas fortsatta lärande. I ett kollaborativt musikskapande utvecklar eleverna olika
ämnesspecifika kunskapskvaliteter i musik, men också generella kompetenser, såsom
kreativitet, samarbetsförmåga och digitalitet samt ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap.
Nyckelord

Nyckelord
Musikskapande, komponerande, kreativitet, musikproduktion, digitala verktyg,
undervisning, lärande, process, produkt, process- och produktkriterier, novis, expert.