Portföljmetoden i musik

Av Göran Nikolausson

MUSIKSKAPANDE ÄR BÅDE PROCESS OCH PRODUKT

Kriterier för process- och produktvärdering

Produktkriterierna omfattar

·Förverkligande av intentionen utifrån en musikalisk idé (eleven uppnår det som han eller hon har avsett);

·Sound, form och dramaturgiskt berättande(kan framkalla önskade effekter med hjälp musikens parametrar);

·Hantverksskicklighet (behärskar instrument och tekniker).

Kommentar: Produktkriterier tillämpas på en färdig produkt eller produktion. Genom att lyssna på en musikproduktion är det möjligt att bedöma vilka hantverksmässiga färdigheter i röst, instrument, digitala verktyg utövaren har. Utifrån kriteriet ”Sound, form och dramaturgiskt berättande går det att bedöma låtens form (A-B-A-del eller om den har intro, vers, brygga, refräng). Det går också att bedöma andra musikens parametrar i kompositionen, t ex instrumentation, dynamik, variation 

Processkriterier beskriver: 

·Undersökande arbete (är uthållig, ger inte upp inför svårigheter);

·Kreativ förmåga (ställer problem, prövar nya lösningar);

·Förmåga att utnyttja förebilder (söker aktivt upp och utnyttjar förebilder);

·Förmåga till självvärdering (beskriver och reflekterar över olika kvaliteter i arbetet).

Kommentar: Processkriterier används för att synliggöra vilka tankar som ligger bakom elevens olika handlingar i processen, vilket får effekter/konsekvenser i den färdiga produkten/musikproduktionen. (Görans kommentar)Förutom de sju process- och produktkriterier ingår också ett åttonde kriterium, d v s ett ”Helhetsomdöme” där läraren väger in uppgiftens svårighetsgrad och i vilken utsträckning som eleven/eleverna har arbetat självständigt med uppgiften.

Intervjufrågor som relaterar till processen

1) Vilken uppgift i musikskapande med digitala verktyg har du arbetat med? (Kriterium 1: Förverkligande av intentionen)

2) Välj en musikalisk idé/musikproduktion där du använder digitala verktyg som du tycker om. Förklara varför.  (Kriterium 7: Förmåga till självvärdering – kvalitet)

3) Välj en musikalisk idé/musikproduktion där du använder digitala verktyg som du är mindre nöjd med. Varför tycker du sämre om den?(Kriterium 7: Förmåga till självvärdering – kvalitet)

4) Välj en musikalisk idé/musikproduktion där du använder digitala verktyg som säger något om ditt eget sätt att uttrycka dig. Hur ser man att det är du som har gjort den?  (Kriterium 7: Förmåga till självvärdering – personlig stil)

5) Vad har du velat uttrycka eller säga med dina musikaliska idéer? (Kriterium 1: Förverkligande av intentionen – kan musikskapandet stå för sig själv eller kräver det en förklaring?)

6) Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet i musikskapandet med digitala verktyg? Hur bar du dig åt för att lösa dem?(Kriterierna 4, 5 och 6 – information om arbetsgången)

7) Har du prövat att göra något du inte kunde innan? Hur gick det?   (Kriterium 5: Uppfinningsförmåga – mod att pröva något nytt och förmåga att lära sig av gjorda erfarenheter)

8) Välj en musikalisk idé med digitala verktyg där du lärt dig något nytt för att skapa musik). Vad lärde du dig? (Kriterium 5: Kreativitet)

9) Varifrån fick du idéer eller uppslag till de musikaliska idéerna/ditt musikskapande? (Kriterium 6: Förmåga att utnyttja förebilder – hur aktivt och självständigt eleven utnyttjat förebilder och källor)

10) Välj en musikalisk idé med digitala verktyg som du skulle vilja ändra eller göra om. Vad skulle du i så fall göra? (Kriterium 5: Kreativitet)

11) Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på vad sätt?(Denna fråga är relevant vid bedömningen enligt samtliga kriterier)

Matris för produktvärdering (från novis till expert)

PRODUKTKRITERIER

Matris för processvärdering (från novis till expert)

PROCESSKRITERIER

Tillämpning kopplat till kunskapskrav

•Matrisen bör främst användas formativt i elevens kunskapsutveckling, men kan även vara till hjälp vid bedömning med utgångspunkt i kunskapskravens kriterier.

Eleven kan utifrån egna musikaliska tankar och idéer skapa musik  (Produktkriterier; Förverkligande av intentionen”, Processkriterium: ”Förmåga att utnyttja förebilder, Undersökande arbetssätt)

genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg (Produktkriterium: ”Hantverksskicklighet”)

 pröva och ompröva hur (Processkriterier; ”Kreativitet”, ”Undersökande arbetssätt”, ”Förmåga till självvärdering)

 olika musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.”(Produktkriterier ”Sound, form, dramaturgiskt berättande ”, Processkriterier: Undersökande arbetssätt)

Eleven kan även ge välutveckladeomdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. (Processkriterier: ”Förmåga till självvärdering”)

Källa: Nikolausson, 2020, Komponera mera – en studie om kreativa lärandeprocesser i musikskapande på grundskolan. Länk hämtad 2022-02-04 från: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1510802&dswid=2482